Search
  • Thai Medical Law Office

เหตุใดจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแพทย์?

ข้อพิพาทอันเกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ อาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ


1. กรณีผู้เสียหายหรือผู้ป่วย พบว่า ในยุคก่อนที่จะมีกฎหมายอันว่าด้วยการพิจารณาคดีผู้บริโภค ผู้เสียหายหรือผู้ป่วยมักจะต่อสู้คดีและ/หรือเอาความกับแพทย์หรือสถานพยาบาลได้ยากลำบาก เนื่องจาก ข้อเท็จจริงทางการการแพทย์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทั้งยังต้องใช้องค์ความรู้ทางแพทยศาสตร์ประกอบด้วยอย่างมาก อีกทั้งการแสวงหาแพทย์/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยในการเบิกความให้กับฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก


2. กรณีแพทย์หรือสถานพยาบาล พบว่า ในยุคปัจจุบันที่มีกฎหมายอันว่าด้วยการพิจารณาคดีผู้บริโภค ทำให้เกิดความยากลำบากในการต่อสู้คดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กฎหมายได้ผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่กับฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจ คือ แพทย์และสถานพยาบาล ประกอบกับการนำสืบให้ศาลได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางเวชปฏิบัติของแพทย์นั้นมิใช่เรื่องที่ง่ายดาย อันเห็นได้ประจักษ์ชัดจากการแสดงความไม่เห็นด้วยของแพทย์จำนวนมากต่อคำพิพากษาของศาลในหลายกรณีที่อาจไม่ตรงกับแนวทางเวชปฏิบัติในประเทศไทย


ปเราทราบดีและเข้าใจถึงปัญหาของทั้งสองกรณี จึงได้รวบรวมคณะทำงานอันมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์ เพื่อให้บริการจัดการข้อพิพาททางการแพทย์ให้เกิดความยุติธรรมกับสังคมอย่างสูงสุด โดยประสานประโยชน์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และสังคมให้เจริญงอกงามสืบไป

Recent Posts

See All

ประเด็นพิพาทจาก "ใบรับรองแพทย์"

ว่าด้วยเรื่อง "ใบรับรองแพทย์" ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษากฎหมายในกรณีพิพาทอันเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอยู่กรณีหนึ่ง ซึ่งมีข้อเท็จจริงอันอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้เสียหายขับขี่รถจัก

สัญญาให้ทุนแก่บุคลากรทางการแพทย์

เราได้มีโอกาสร่วมทำงานในคดีแรงงาน ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอยู่หลากหลายคดี หนึ่งในคดีที่ลุล่วงไปแล้วด้วยดีอย่างยิ่ง จึงอยากจะมาแชร์ประเด็นที่น่าขบคิดให้ได้รั

“สินสอด” (คุณหมอ)

พ่อแม่ฝ่ายหญิงที่รับสินสอดนั้น ควร/ต้อง คืนสินสอดกลับให้แก่คู่บ่าวสาวเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่หรือไม่? เมื่อพิจารณาตาม มาตรา 1437 วรรคสาม แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความว่า “สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ