สำนักงาน
กฎหมายการแพทย์

สำนักงานกฎหมายการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยผู้ริเริ่มจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร. นพ. ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย, ผศ. ดร. ธานี วรภัทร์, นพ. วาโย อัศวรุ่งเรือง, ทนายความ นิธิ ละเอียดดี, และ ทนายความ วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกฎหมายการแพทย์และยกระดับสำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคดีการแพทย์ให้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้สุจริต ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ผู้ป่วย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นใด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

Microscope in Laboratory

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคดีการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ประสานประโยชน์ของประชาชนผู้สุจริตทั้งหลายและสังคมให้เจริญงอกงามไปพร้อมกัน

Gavel

พันธกิจ

ให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้สุจริตทั้งหลายเป็นการทั่วไปและโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข โดยคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกฎหมายการแพทย์อันประกอบไปด้วยบุคลากรสหวิชาชีพ อาทิ นักกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์สอนกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ประกอบกับเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่แพทย์และประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เจริญงอกงามขึ้นในสังคม