ความสนใจพิเศษของเรา

เราเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานทางด้านกฎหมายการแพทย์เป็นสำคัญ ฉะนั้น นอกเหนือจากความสามารถในการจัดการกับอรรถคดีโดยทั่วไปแล้ว เราจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกรณีหรือข้อพิพาทต่าง ๆ อาทิ

 
Doctor taking blood pressure of older pa

ข้อพิพาทระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย

Call 02-686-3411

Fax 02-686-3433

1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ตึก B ชั้น 47 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

©2018 by Thai Medical Law Office.