ความสนใจพิเศษของเรา

เราเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานทางด้านกฎหมายการแพทย์เป็นสำคัญ ฉะนั้น นอกเหนือจากความสามารถในการจัดการกับอรรถคดีโดยทั่วไปแล้ว เราจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกรณีหรือข้อพิพาทต่าง ๆ อาทิ

 
Doctor taking blood pressure of older pa

ข้อพิพาทระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย