บุคลากรของเรา

คดีทางการแพทย์ มักปรากฏกรณีที่จะต้องบูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษทั้งทางด้านนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์ เพื่อที่จะปรับข้อเท็จจริงทางการแพทย์อันซับซ้อนให้เข้ากับหลักกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายทางการแพทย์ คณะทำงานของเราจึงประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในลักษณะคณะทำงานที่เป็นสหวิชาชีพ

 
ธานี.jpg

ผศ. ดร.ธานี วรภัทร์

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายกฎหมายการแพทย์

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ประกาศนียบัตร (กฎหมายภาษีอากร) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อิงครัต.jpg

ผศ. ดร.อิงครัต ดลเจิม

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายมหาชน

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ไพโรจน์.jpg

ดร. นพ. ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นิธิ.JPG

นิธิ ละเอียดดี

ทนายความ

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญา.jpg

ปริญญา สนิทชน

ทนายความ

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิเชษฐ์.JPG

วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล

ทนายความ

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาวนา.jpg

ภาวนา แสงอำนาจ

ทนายความ

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หทัยพัชร.jpg

หทัยพัชร เลิศกมลนิมิตร

ทนายความ

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

กันติชา.jpeg

กันติชา นิติอภัยธรรม

ทนายความ

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ไพชยนต์.JPG

ไพชยนต์ เจริญสุข

ทนายความ

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปาลิตตา.JPG

พญ.ปาลิตตา ปาริฉัตต์กุล

ที่ปรึกษาการแพทย์

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปภัทสรา.jpg

ทพญ.ปภัทสรา วีระพล

ที่ปรึกษาการแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย