Search

ประเด็นพิพาทจาก "ใบรับรองแพทย์"

ว่าด้วยเรื่อง "ใบรับรองแพทย์" ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษากฎหมายในกรณีพิพาทอันเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอยู่กรณีหนึ่ง...

“สินสอด” (คุณหมอ)

พ่อแม่ฝ่ายหญิงที่รับสินสอดนั้น ควร/ต้อง คืนสินสอดกลับให้แก่คู่บ่าวสาวเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่หรือไม่? เมื่อพิจารณาตาม มาตรา 1437 วรรคสาม...

ขายอสุจิได้หรือไม่?

จากกรณีที่ปรากฏในโลกออนไลน์ถึงการรับซื้ออสุจิ ซีซีละ xxx บาท ยิ่งหล่อ ยิ่งฉลาด ยิ่งรับซื้อในราคาสูง เป็นที่แตกตื่นในโลกออนไลน์เป็นอย่างมา...

การผ่าศพต้องขออนุญาตหรือไม่?

เมื่อมีการตายเกิดขึ้นใน 2 กรณี คือ 1. การตายระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 2. การตายโดยผิดธรรมชาติ จากข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย 5 กรณี...

การผ่าศพ (autopsy)

การผ่าศพในประเทศไทยแบ่งเป็นกรณีใหญ่ ๆ ได้ 2 กรณี คือ 1. การผ่าศพโดยพยาธิแพทย์ (pathologist) 2. การผ่าศพโดยแพทย์นิติเวช (forensic...

สิทธิในการปฏิเสธการรักษาตามความเชื่อทางศาสนา

สิทธิในการปฏิเสธการรักษาตามความเชื่อทางศาสนามีขอบเขตเพียงใด? จากลิงก์ข่าวที่ปรากฏด้านล่างนี้ สรุปใจความสำคัญได้ คือ หญิงชาวแคนาดา นามว่า...

แพทยสภา v ปรียนันท์

สืบเนื่องจากกรณีตาม https://freedom.ilaw.or.th/case/804#detail เช่นนี้ คือ หมิ่นประมาทใช่หรือไม่ จำเลยมีความผิดหรือไม่ อย่างไร? ถ้อยแถลง:...

หน้าที่ของแพทยสภา

หลายครั้งที่สังคมมักจะนึกถึงแพทยสภาเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดมีกรณีพิพาทอันเกี่ยวกับแพทย์หรือวงการแพทย์ ประกอบกับชุดความคิดที่ว่า...

มรดก "หนี้"

ข้อพึงระวังในการรับมรดก "หนี้" เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การรับมรดกนั้นอาจรับมาได้ทั้งทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ เพราะฉะนั้น "หนี้"...

เมื่อคดีการแพทย์เป็นคดีผู้บริโภค

เมื่อคดีทางการแพทย์ถูกวินิจฉัยว่าเป็นคดีผู้บริโภค (1) อันขัดต่อความรู้สึกของแพทย์ทั้งหลายและสังคมในบางภาคส่วน จึงได้มีผู้ริเริ่มใช้คำว่า...

เหตุใดจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแพทย์?

ข้อพิพาทอันเกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ อาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 1. กรณีผู้เสียหายหรือผู้ป่วย พบว่า ในยุคก่อนที่จะมีกฎหมายอันว่าด้วยกา...