Search
  • Thai Medical Law Office

“สินสอด” (คุณหมอ)

พ่อแม่ฝ่ายหญิงที่รับสินสอดนั้น ควร/ต้อง คืนสินสอดกลับให้แก่คู่บ่าวสาวเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่หรือไม่?


เมื่อพิจารณาตาม มาตรา 1437 วรรคสาม แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความว่า “สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง หรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้”

ทั้งนี้ สินสอดนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับสินสอด (บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง) ทันที ไม่ว่าจะเกิดการสมรสขึ้นหรือไม่ก็ตาม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 125/2518)


จะเห็นได้ว่า ผู้รับสินสอด ไม่จำเป็นต้อง “คืน” สินสอดนั้นกลับให้แก่คู่บ่าวสาว แต่จะ “ควร” หรือไม่ คงจะต้องพิจารณาตามธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน เช่น ธรรมเนียมจีน ผู้รับสินสอดมักจะคืนสินสอดนั้นกลับให้แก่คู่บ่าวสาวเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ เป็นต้น


ในบางประเทศอาจกำหนดในทางกลับกัน เช่น อินเดีย ฝ่ายหญิงกลับเป็นฝ่ายต้องมอบสินสอดให้แก่ฝ่ายชาย


อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้กำหนดว่า สินสอดนั้นจะต้องมีปริมาณเพียงใด จะเท่าไรก็สุดแล้วแต่ฝ่ายชายจะมอบให้ ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏในโลกออนไลน์ว่าครอบครัวคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งเรียกค่าสินสอดจำนวน 1,500,000 บาท ก็คงจะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร แต่จะผิดใจกันกับความรู้สึกหรือไม่ ก็คงยากแท้ที่จะหยั่งถึง

Recent Posts

See All

ประเด็นพิพาทจาก "ใบรับรองแพทย์"

ว่าด้วยเรื่อง "ใบรับรองแพทย์" ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษากฎหมายในกรณีพิพาทอันเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอยู่กรณีหนึ่ง ซึ่งมีข้อเท็จจริงอันอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้เสียหายขับขี่รถจัก

สัญญาให้ทุนแก่บุคลากรทางการแพทย์

เราได้มีโอกาสร่วมทำงานในคดีแรงงาน ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอยู่หลากหลายคดี หนึ่งในคดีที่ลุล่วงไปแล้วด้วยดีอย่างยิ่ง จึงอยากจะมาแชร์ประเด็นที่น่าขบคิดให้ได้รั

ตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ซีรั่มลดริ้วรอยภายใน 5 นาที จากคลิปโฆษณา https://youtu.be/uspKPLjrwYI บทวิเคราะห์กลยุทธ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พิจารณารายประโยคที่สำคัญ 1. “และนี่คือเคล็ดลับที่คอยดูแลผิวหน้าของผม” (นาทีที่ 0.40) ถ้อยคำ